O nas
Produkty
Platformy
Materiały źródłowe
Partnerzy
OTWÓRZ RACHUNEK RZECZYWISTY
OTWÓRZ RACHUNEK DEMO
ŚRODKI NA RACHUNKU
Back
ABOUT US
Who is Royal
The Royal factor
Regulations
Careers
Press Releases
Contact Us

Why Choose Royal?

Cutting edge technology, optimised trading solutions and tailored client relationship management.

FIND OUT MORE

Back
PRODUCTS
Accounts
Markets
Account Resources

Accessible Markets

Open the door to a diverse range of global financial markets.

FIND OUT MORE

Back
Accounts
Standard
Pro

Accessible Markets

Open the door to a diverse range of global financial markets.

FIND OUT MORE

Back
Markets
Spot FX
Commodities
CFDs

Accessible Markets

Open the door to a diverse range of global financial markets.

FIND OUT MORE

Back
Account Resources
Open an Account
Deposit Funds
Withdraw Funds
Internal Transfers

Accessible Markets

Open the door to a diverse range of global financial markets.

FIND OUT MORE

Back
PLATFORMS
Meta Trader 4
VPS Hosting
Social Trading

Advanced Technology

Experience competitive pricing and reliable technology.

FIND OUT MORE

Back
News & Commentary
Market Commentary
Market Analysis
Feature Articles

Trading Analysis

World class technical and fundamental analysis at your fingertips.

FIND OUT MORE

Back
Support
Request a Call
FAQs

Trading Analysis

World class technical and fundamental analysis at your fingertips.

FIND OUT MORE

Back
MetaTrader 4
Desktop
Tablet
Mobile

Advanced Technology

Experience competitive pricing and reliable technology.

FIND OUT MORE

Back
VPS Hosting
Beeksfx
Commercial Network Services
FOREXVPS

Advanced Technology

Experience competitive pricing and reliable technology.

FIND OUT MORE

Back
Social Trading
MyFxBook
Forex Signals

Advanced Technology

Experience competitive pricing and reliable technology.

FIND OUT MORE

Back
RESOURCES
Trading Tools & Analysis
News & Commentary
Support

Trading Analysis

World class technical and fundamental analysis at your fingertips.

FIND OUT MORE

Back
Trading Tools & Analysis
Trading Central Registration
Live News
Economic Calendar
Traders Dashboard
Market Levels

Accessible Markets

Open the door to a diverse range of global financial markets.

FIND OUT MORE

Back
PARTNERS
Liquidity Solutions
Money Manager
White Label
Affiliates
Brand Ambassdor
Introducing Brokers
Refer a Friend

Synergised Partnerships

Contact us for customised solutions and the best possible investment solutions.

FIND OUT MORE

REGULACJE

ROYAL oparty jest na solidnych zasadach zaufania, przejrzystości, etyki i stabilności. Upewniamy się, że zawsze jesteśmy w stanie obsługiwać naszych klientów na najwyższym poziomie pod pełnym nadzorem organów regulacyjnych w naszych obszarach działania.

Licencjonowana i regulowana przez
Australijską Komisję Papierów
Wartościowych i Inwestycji (ASIC)
Licencjonowana i regulowana
przez Cyprysjka Komisję Papierów
Wartosciowych (CYSEC)
Licencjonowane przez Banque Du
Liban (BDL) i zarządzane przez
Capital Markets Authority (CMA)

ROYAL FINANCIAL TRADING opiera się na solidnych zasadach zaufania, przejrzystości, etyce i stabilności. W tym celu Royal zapewnia, że zawsze jest w stanie służyć swoim klientom w najlepszym możliwym zakresie pod pełnym nadzorem organów regulacyjnych w naszych obszarach działania.

ROYAL jest licencjonowany przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) I posiada australijską licencję na świadczenie usług finansowych (AFSL # 420268), zgodnie z wymogami ustawy o korporacjach z 2001 r. Jesteśmy australijską firmą zajmującą się świadczeniem usług finansowych. Ustawa regulatora ASIC stanowi solidne ramy dla ROYAL w celu zastosowania przejrzystego modelu biznesowego Zachowując jednocześnie prawa naszych klientów.

Firma Royal Financial Trading (CY) Ltd (Royal) posiada zezwolenie i podlega nadzorowi cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC”) na mocy przepisów Ustawy dotyczącej świadczenia usług inwestycyjnych, wykonywania działań inwestycyjnych, transakcji na rynkach regulowanych oraz innych pokrewnych sprawach z 2007 roku, Ustawa 144(I)/2007, ze zmianami (Ustawy) i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Inwestycyjnych (CIF) prowadzonego przez CySEC pod numerem CIF 312/16.

CYSEC
Royal Financial Trading CY Ltd posiada zezwolenie i podlega nadzorowi cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 312/16). Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (lepiej znana jako CySEC) jest organem nadzorczym i regulacyjnym dla cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych i firm świadczących usługi inwestycyjne na Cyprze. CySEC jest członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz podlega przepisom unijnej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID) od czasu, gdy Cypr został członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku. Royal Financial Trading CY Ltd podlega unijnej Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID) oraz Ustawy o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z roku 2007 (Ustawa 144(I)2007)

MIFID Unijna Dyrektywa 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2007
zapewnia zharmonizowane przepisy regulujące usługi inwestycyjne we wszystkich 31 państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem unijnej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych jest ujednolicenie prawa rynków finansowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w związku z tym zwiększenie efektywności, przejrzystości finansowej, konkurencyjności i ochrony klientów przy świadczeniu usług inwestycyjnych. Dyrektywa ta pozwala firmie inwestycyjnej swobodnie świadczyć usługi zarówno w całym EOG jak i innych krajach pod warunkiem, że usługi te są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej.

FUNDUSZ REKOMPENSAT DLA INWESTORÓW (ICF)
Royal Financial Trading CY Ltd jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF), który obejmuje
kwalifikujących się klientów firm inwestycyjnych na Cyprze. Członkostwo w Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF)
zapewnia naszym klientom dodatkową ochronę dla inwestycji, klienci detaliczni w ramach Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych
są uprawnieni aż do 20 000 € na mocy tego Funduszu na Cyprze. Fundusz Rekompensat dla Inwestorów ma na celu zabezpieczenie
roszczeń (związanych z usługami inwestycyjnymi lub usługami pomocniczymi) składanych przeciwko cypryjskim firmom
inwestycyjnym w przypadku niezdolności członka do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych.

Royal Financials SAL opiera się na solidnych zasadach zaufania, przejrzystości, etyki i stabilności. W tym celu Royal Financials zapewnia, że zawsze jest w stanie służyć swoim klientom w najlepszym możliwym zakresie pod pełnym nadzorem organów regulacyjnych w naszych obszarach działania. Royal Finance jest licencjonowany przez Bank Centralny Libanu jako Finansowa firma typu One pod numerem licencji 7-15 oraz przez organ nadzoru rynków finansowych Libanu, Organ Nadzoru Giełd Papierów Wartościowych. Uregulowanie przez CMA.
Niektóre z działań Urzędu Rynków Kapitałowych obejmują:

  • Organizowanie i rozwijanie rynków kapitałowych w Libanie i promowanie ich wykorzystania przez inwestorów i emitentów w Libanie i za granicą.
  • Ograniczenie ryzyka systemowego na rynkach kapitałowych.
  • Ochrona inwestorów przed nielegalnymi, nieregularnymi lub nieuczciwymi praktykami, w tym zakaz bezpośredniego lub pośredniego obrotu wewnętrznego.
  • Ustalanie ram i organizowanie działalności zawodowej osób wykonujących czynności związane z instrumentami finansowymi.
  • Uregulowanie i nadzorowanie prac licencjonowanych giełd papierów wartościowych oraz osób świadczących usługi w zakresie depozytów, rozliczania lub rozrachunku.
  • Royal Financials utrzymuje solidny szkielet finansowy poprzez przekroczenie minimalnego wymaganego kapitału w wysokości 5 milionów USD wymaganego przez organy regulacyjne w związku z działaniem Firmy.

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW

Firma ROYAL traktuje rachunki i środki swoich klientów z zachowaniem najwyższego poziomu odpowiedzialności. Wszystkie rachunki handlowe naszych klientów są prowadzone niezależnie od siebie, a każdy klient realizuje transakcje na rachunku przypisanym do siebie.

Wszystkie środki są przechowywane na oddzielnych rachunkach powierniczych, co pozwala na ich oddzielenie od funduszy operacyjnych i rezerw firmy. Firma ROYAL nigdy nie będzie wykorzystywać środków klientów na cele operacyjne lub korporacyjne w sposób określony na mocy prawa.

Zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi firma ROYAL wdrożyła systemy zarządzania ryzykiem i funkcje kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia, iż dane finansowe firmy będą przez cały czas zgodne z wymaganiami regulacyjnymi oraz poziomami płynności.

Firma ROYAL przestrzega wszystkich lokalnych przepisów i rozporządzeń finansowych związanych z oferowaniem klientom dozwolonych produktów finansowych. Przestrzegamy także przepisów regulacyjnych, zgodnie z którymi kontrole i procesy wewnętrzne muszą być wystarczające do ograniczenia ryzyka, na jakie może być narażona firma przy jednoczesnym chronieniu najlepszych interesów naszych klientów.

Wszyscy klienci mogą w dowolnym czasie wypłacić swoje środki z rachunków handlowych w całości lub w części, o ile taka wypłata zostanie zlecona w godzinach pracy.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY (AML)

Firma ROYAL zobowiązuje się przestrzegać czystego modelu biznesowego, który pozwala na akceptowanie tylko takich klientów i środków, które spełniają rygorystyczne warunki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wszyscy klienci są sprawdzani zarówno na poziomie Działu ds. operacji i zgodności pod kątem lokalnych i międzynarodowych list obserwacyjnych przed zatwierdzeniem rachunku. Obejmuje to analizę ekonomiczno-finansową dotyczącą tożsamości klienta, źródła pochodzenia środków i metody wpłaty.

Ponadto nasz Dyrektor ds. zgodności z przepisami zapewnia, że wszyscy klienci będą klasyfikowani za pomocą poziomu ryzyka służącego jako system wczesnego ostrzegania przed wszelkimi nielegalnymi działaniami związanymi z praniem pieniędzy. Ponadto wszystkie transakcje finansowe są okresowo dokładnie sprawdzane w celu wykrycia wszelkich podejrzanych zachowań stanowiących zagrożenie dla firmy i naszych klientów.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących działań danego klienta wymagane jest przedstawienie dodatkowej dokumentacji dotyczącej jego zawodu i źródeł pochodzenia środków w celu wyjaśnienia podejrzeń o popełnienie wykroczenia.

Oprócz Działu Zgodności firma Royal zaszczepiła we wszystkich swoich pracownikach poczucie odpowiedzialności regulacyjnej poprzez kompleksowe szkolenia w zakresie Polityki i Procedur regulujących codzienne operacje, które zostały wdrożone przez Zarząd oraz intensywne szkolenia w zakresie Instrukcji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które zapewniają wytyczne dla naszych działań.

Dzięki temu ROYAL może odrzucić te wnioski o założenie rachunku, które nie spełniają naszych wysokich standardów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zabezpieczyć firmę i klientów przed popełnieniem wykroczenia.

ŁAD KORPORACYJNY

Firma ROYAL za pośrednictwem Rady Dyrektorów i Zarządu mocno wierzy w zasady silnego i sprawnego Ładu Korporacyjnego w celu utrzymania wzrostu firmy i świadczenia na rynkach finansowych wzorowych usług coraz bardziej ambitnych inwestorów.

Ta metoda zarządzania ma na celu zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa na wszystkich frontach dzięki stosowaniu uczciwych praktyk biznesowych oraz zasad przejrzystości i etyki we wszystkich naszych działaniach. Obejmuje to ciągłe szkolenie i dokształcanie wszystkich naszych pracowników i członków zarządu w celu utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu we wszystkich aspektach świadczonych przez nas usług ukierunkowanych na klienta.

Ponadto wszystkie działania firmy podlegają wewnętrznym kontrolom, których celem jest zabezpieczenie firmy przed ryzykiem operacyjnym zagrażającym zdolności firmy do dalszego oferowania najwyższej jakości usług finansowych.

Mamy nadzieję, iż dzięki zasadom dobrego zarządzania będziemy budzić takie samo zaufanie wśród klientów, jak to, które pozwoliło firmie ROYAL rozwijać się i zająć miejsce w czołówce branży regionalnych usług finansowych.